Strona główna


Stacja Kontroli Pojazdów


Podstawowe badanie techniczne - samochód do 3,5 t.

Podstawowe badania techniczne w zakresie sprawdzenia stanu ogumienia, sprawności świateł, układu hamulcowego przedniego, wydechowego i kierowniczego oraz stanu podwozia i zwieszenia pojazdu.

Podstawowe badanie techniczne samochodu zasilanego gazem

Podstawowy przegląd w zakresie sprawności zamontowanych w pojeździe instalacji gazowych. By dokonać przegl±du należy okazać wyci±g ze ¶wiadectwa homologacji ( wystawiany przez wła¶ciciela homologacji a potwierdzony przez zakład montuj±cy instalację ) oraz po¶wiadczenie na zbiornik gazu płynnego ( potwierdzaj±cy spełnienie wymagań technicznych przez ww. zbiornik ).

Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy

Podstawowy przegl±d samochodu sprowadzonego z zagranicy pod k±tem spełnienia norm obowi±zuj±cych w Polsce oraz ogólnego stanu technicznego pojazdu. Zgodnie z polskim prawem, by pojazd został dopuszczony do ruchu, należy skompletować następuj±ce dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, dowód własno¶ci pojazdu, za¶wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego ( wydawane przez stację kontroli pojazdów ), dotychczasowy dowód rejestracyjny ( lub inny dokument potwierdzaj±cy rejestrację za granic± ), dowód odprawy celnej ( potwierdzaj±cy, że pojazd został sprowadzony z terytorium innego państwa ). Wszelkie dokumenty sporz±dzone w obcym języku musz± zostać przełożone na polski przez tłumacza przysięgłego. Alternatywnie, można przedstawić za¶wiadczenie wydane przez wła¶ciwy organ potwierdzaj±ce uiszczenie podatków od towarów i usług, je¶li pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub wobec którego nie występuj± ww. obowi±zki. Z powyższ± procedur± wi±ż± się opłaty manipulacyjne: rejestracyjna ( w skład, której wchodz± pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, nalepka kontrolna na szybę pojazdu, komplet znaków legalizacyjnych, tablice rejestracyjne oraz karta pojazdu ) oraz ewidencyjna ( pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestracyjne, nalepka kontrolna oraz karta pojazdu ). Cenniki aktualnych opłat manipulacyjnych można otrzymać w powiatowych wydziałach komunikacji.

Legalizacja haków holowniczych

Kontrola okresowa zainstalowanych w warsztacie haków holowniczych w pojazdach oraz dokonanie odpowiednich wpisów do dowodu rejestracyjnego. Montaż haków dokonywany jest przez warsztat. Stacja diagnostyczna oferuje także pomoc przy doborze odpowiedniego tonażu haków holowniczych ( czyli udĽwig maksymalny ) i odpowiedniego ich rodzaju w zależno¶ci od typu pojazdu ( przykładowo wła¶ciciele bardziej luksusowych samochodów wybieraj± najczę¶ciej haki automatyczne ). Kontrolę stanu haków holowniczych należy przeprowadzać co kilka lat lub czę¶ciej w wypadku pokonywania dużych odległo¶ci z przyczep±, gdyż częste obci±żanie haka holowniczego może prowadzić do obluzowania się jego mocowania.

Pokolizyjne

Wykonywanie przegl±dów pojazdów po wypadkach drogowych ( również w wypadku odebrania dowodu rejestracyjnego ). Warto pamiętać by zwrócić się z pro¶b± do policji podczas spisywania za¶wiadczenia z kolizji o wyszczególnienie uszkodzeń pojazdu w wyniku wypadku, zamiast ogólnego skierowania do przegl±du pokolizyjnego.

Przekwalifikowanie pojazdu ( zmiana rodzaju )

Wykonywanie najczęstszego rodzaju przekwalifikowań - czyli pojazdów ciężarowych na osobowe ( tzw. "demontaż kratki" ). Dokonać zgodnie z przepisami, można go wył±cznie na stacji kontroli pojazdów o odpowiednich uprawnieniach. Tylko taka stacja może wydać za¶wiadczenie potwierdzaj±ce dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeĽdzie (rachunek lub fakturę VAT z warsztatu, za¶wiadczenie ze stacji diagnostycznej i opis dokonanych zmian konstrukcyjnych).